Patiëntenrechten

Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren.

Deze wet leunt sterk aan bij bepaalde rechtsprincipes en deontologische regels die reeds bestonden. De wettekst somt de basisrechten van de patiënten op en verduidelijkt de modaliteiten voor het bijhouden van het patiëntendossier en de toegang ertoe.

Ze bepaalt tevens de mogelijke persoon (personen) die de patiënten kan (kunnen) vertegenwoordigen, die niet in staat zijn om zelf hun rechten uit te oefenen.

De persoon die meent dat een beroepsbeoefenaar één van zijn patiëntenrechten niet gerespecteerd heeft en daarover zijn ontevredenheid of frustratie te kennen geeft, kan zich tot de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis wenden, of tot de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt" indien het gaat om een beroepsbeoefenaar buiten een ziekenhuis.

De Federale commissie "Rechten van de patiënt", opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, evalueert de toepassing van de wet en adviseert de overheid over patiëntenrechten (cf. www.patientrights.be).

 1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking
 2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
 3. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand
 4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie
 5. Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
 6. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift
 7. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer
 8. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst
 9. Recht op inzage van het patiëntendossier
 10. Recht op afschrift van het patiëntendossier
 11. Recht op pijnbestrijding

Meer informatie vindt u in onderstaande folder.

Folder patiëntenrechten (679.95Kb)