Auditverslagen

Revalidatieziekenhuis IMBO krijgt goed rapport van de Vlaamse Overheid

Lees meer

Kwaliteitsmetingen

BZIO streeft als lerende organisatie naar een continu verbeteren van de  kwaliteit en patiëntveiligheid van de revalidatiezorg en haar processen.

Lees meer

Patiëntenparticipatie

De inspraak van de patiënt in het patiëntveiligheidsbeleid werd in 2017 verhoogd. De richtlijnen aan de patiënten met betrekking tot het helpen beheren van hun veiligheid werden uitgebreid.

Lees meer

Fixatiebeleid

Het fixeren van patiënten/bewoners wordt in onze organisatie zoveel mogelijk vermeden.  Doch in een aantal situaties is deze handeling ter bescherming van de patiënt/bewoner noodzakelijk. 

Lees meer

Verbeteracties

BZIO levert voortdurend inspanningen om te streven naar een optimale kwaliteit.

Lees meer

Kwaliteit

Het management en de medewerkers van  het BZIO hechten veel waarde aan patiëntveiligheid. 

De  hoofdgeneesheer is de eindverantwoordelijke voor de patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis en hij kan hierbij rekenen op de  ondersteuning van tal van medewerkers en op de inbreng van patiënten (door middel van patiënttevredenheidsenquêtes en allerhande andere bevragingen).

Projecten in samenwerking met de overheid

Het BZIO was één van de eerste organisaties die zich inschreef in het project kwaliteit en patiëntveiligheid van de Federale overheid (2007).  Hierbij verbond de organisatie zich om een beheersysteem voor kwaliteit en patiëntveiligheid verder uit te bouwen. Zo werd een strategisch plan en een hedendaagse patiëntveiligheidsstructuur ontwikkeld.  Incidenten, bijna incidenten en gevaarlijke situaties worden geregistreerd, geanalyseerd en zo nodig worden verbeteracties geïmplementeerd.  Tevens werd er werk gemaakt van een goede patiëntveiligheidscultuur.

Een tweede belangrijk federaal project in het kader van de patiëntveiligheid is de opsporing van ondervoeding bij onze patiënten.  Een team van diëtisten, verpleegkundigen, artsen en de ziekenhuisapotheker  komen geregeld samen om de gepaste maatregelen te nemen om ondervoede patiënten een zo aangepast mogelijke behandeling te geven en patiënten met een ondervoedingsrisico  tijdig op te sporen en de nodige preventieve maatregelen te nemen.

Het in kaart brengen van zorgprocessen als basis van patiëntveiligheid

Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren werd er in onze instelling  in 2003 gestart met het in kaart brengen van onze zorgprocessen door middel van de methodologie van  klinische paden .  (BZIO is sedert 2003 lid van het Netwerk klinische paden van de KUL).
Hierbij wordt volgens een stappenplan  door een multidisciplinair  team (geneesheren, verpleegkundigen, paramedici, psycholoog……)  het zorgproces van de patiënt in kaart gebracht.  Hierbij worden  voor  ALLE handelingen die door de verschillende behandelaars bij een patiënt worden gesteld, volgens de aandoening waaraan zij lijden, volgende vragen gesteld:

 • Wanneer wordt de handeling uitgevoerd?
 • Waarom wordt de handeling uitgevoerd?
 • Wie voert de handeling uit?
 • Hoe wordt de handeling uitgevoerd?
 • En wie geeft eventuele afwijkingen op de afspraken door?

De toepassing van deze methodiek heeft tal van voordelen zowel voor de organisatie, voor de medewerkers als voor de patiënten en niet in het minst op het domein van de patiëntveiligheid.  Zo werden er recent voor de meeste zorgproces “alarmbellen” geformuleerd.  Hierbij werden met verschillende betrokken teamleden nagegaan wat er allemaal fout KAN lopen bij dergelijk proces, wat er kan gedaan worden om deze fouten te voorkomen en tot slot hoe er moet gereageerd worden als er zich toch een probleem voordoet.
Een overzicht van de in kaart gebrachte zorgprocessen:

 • Zorgpad revalidatie na het plaatsen van een TKP
 • Zorgpad revalidatie na het plaatsen van een THP
 • Zorgpad revalidatie na het doormaken van een niet aangeboren hersenletsel
 • Zorgpad revalidatie na een ruggenmergletsel
 • Zorgpad revalidatie bij atypische chronische rugklachten
 • Zorgpad oncologische revalidatie
 • Zorgpad onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Transmuraal zorgpad
 • Co zorgpad diabetes

Tal van verbeterteams werken aan patiëntveiligheid binnen BZIO

Zoals reeds eerder vermeld werken heel wat medewerkers dagelijks op de werkvloer aan veilige en kwalitatieve zorg.  (Verpleegkundigen, paramedici, artsen, ziekenhuisapotheker, psycholoog, zorgkundigen, medewerkers van keuken, onderhoudsploeg en technische dienst, administratieve medewerkers…..).
Daarnaast zijn er heel wat verbeterteams actief.
Deze teams bestaan uit medewerkers die zich extra engageren binnen de organisatie.  De voornaamste in het kader van patiëntveiligheid zijn:

 • Comité voor ziekenhuishygiëne
 • Veiligheidsteam
 • Voedingsteam
 • Kernteams van de verschillende zorgpaden
 • Werkgroep wondzorg
 • Werkgroep agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen

Naast het verder uitbouwen en continu verbeteren van de hierboven vermelde items  wordt er veel aandacht geschonken worden aan:

 • Medicatieveiligheid
 • Patiëntidentificatie
 • Transmurale zorg
 • Uitvoeren van Interne audits
 • Inspraak van de patiënt