Rechtsverhoudingen zorgverleners

Algemene en geïndividualiseerde informatie inzake de rechtsverhoudingen tussen het BZIO en de beroepsbeoefenaars

In BZIO zijn verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam die niet allen hetzelfde juridisch statuut hebben. Het kan gaan om werknemers of om zelfstandige beroepsbeoefenaars. Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het BZIO en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn. 

Het BZIO is aansprakelijk voor beroepsbeoefenaars die werknemer zijn. Dit heeft tot gevolg dat u zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars dient te wenden tot het ziekenhuis of de ombudsdienst die als bemiddelaar optreedt.
Het BZIO/ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor zelfstandige beroepsbeoefenaars, voor zelfstandige dienstverleners, noch voor consulterende/toegelaten artsen.  Dit heeft tot gevolg dat u zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars dient te wenden tot de beroepsbeoefenaar zelf of de ombudsdienst die als bemiddelaar optreedt.

In onderstaande tabel vindt u de algemene informatie over de diverse categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam in BZIO, hun statuut en de vermelding of deze al dan niet vallen onder de aansprakelijkheid van het BZIO/ziekenhuis.

 

categorie (1)    statuut (2) Is het ziekenhuis aansprakelijk
voor deze categorie? (3)
Revalidatie- en afdelingsartsen Zelfstandigen Neen
Radiologen en andere consulterende
specialisten/toegelaten artsen
Zelfstandigen Neen
Kinesitherapeuten en logopedisten Zelfstandigen Neen
Verpleegkundigen, ergotherapeuten,
en ander zorgpersoneel
Werknemers Ja
Ziekenhuisapothekers en apotheekassistenten Werknemers Ja
Onderhouds- en ander ondersteunend personeel Werknemers Ja
Kapper, pedicure, orthesist, … Zelfstandigen Neen
Stagiairs Derden Neen
Derden (facilitaire onderaannemers) Derden Neen
Vrijwilligers Spec. statuut

Ja, enkel burgerrechtelijke
aansprakelijkheid volgens
decreet 3/4/2009

 

Kolom 1 omschrijft de categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 2 geeft het statuut aan van deze categorie van beroepsbeoefenaars (zelfstandigen, werknemers, spec statuut of geen rechtsverhouding met het ziekenhuis/derden).
Kolom 3 vermeldt of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de betreffende categorie.

In BZIO zijn werknemers, vrijwilligers en revalidatie- en afdelingsartsen verzekerd inzake aansprakelijkheid bij eenzelfde verzekeraar. Alle andere zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekering beroepsaansprakelijkheid ( in de meeste gevallen bij een andere verzekeraar).

Als u informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar werkzaam in BZIO, kan u deze informatie opvragen bij de ombudsdienst op 059 55 92 55 of ombudsdienst@bzio.be. Gelieve in uw verzoek uitdrukkelijk de naam en de functie van de betrokken beroepsbeoefenaar te vermelden. Het BZIO zal uw vraag doorzenden naar de individuele beroepsbeoefenaar.