FAQ

Hoe verloopt de aanvraag tot hospitalisatie?

De behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u opgenomen bent, richt een aanvraag met de medische gegevens naar de dienst opname van ons ziekenhuis. Op vraag krijgt u een aanvraagformulier specifiek voor ons ziekenhuis. Uit deze aanvraag moet blijken of u in aanmerking komt voor neurologische of locomotorische revalidatie.

Bevestiging:

Wij verzoeken de patiënt of de sociale dienst van het doorverwijzend ziekenhuis om ons 2 dagen nadat de aanvraag werd ingediend, te contacteren om te horen of uw aanvraag een goedkeuring kreeg. Bij een aanvaarding van uw dossier, moet u of de sociale dienst van het verwijzend ziekenhuis, ons ongeveer 8 dagen vóór de vermoedelijke ontslagdatum terug contacteren ter bevestiging van de opnamedatum in BZIO.

Wat is de kamerkeuze en wat zijn de prijzen?

Hiervoor verwijzen we graag naar de informatie over het tarief en betaling op deze site.

Wat brengt u mee naar het ziekenhuis?

Vereiste documenten:

 • identiteitskaart
 • een uitgebreid medisch, verpleegkundig, operatie en paramedisch verslag van het vorig ziekenhuis
 • de röntgenopnamen, de protocols en de resultaten van andere onderzoeken
 • de eventuele toelating van de adviserend geneesheer voor speciale geneesmiddelen; eventuele erkenning voor speciale pathologie
 • de MEDICARD indien verzekerd bij DKV
 • gegevens hospitalisatieverzekering
 • de medicatielijst: Voor alle vergoedbare medicatie betaalt u in het ziekenhuis een forfait van 0,62€/dag. Daarom mogen volgens de wetgever (Art.7 van het KB van 4/03/1991) alle medicaties uitsluitend  verstrekt worden door de ziekenhuisapotheker. U dient dus GEEN medicatie mee te brengen naar ons ziekenhuis. Gelieve ons wél -ten laatste bij opname- een recente lijst van uw dagelijkse medicaties te bezorgen .
 • een voorschot (zie kamerkeuze), bij voorkeur te regelen met bancontact
 • het nummer van uw zichtrekening

Persoonlijke benodigdheden:

 • toiletgerief/nachtkledij/handdoeken
 • aangepaste sportieve kledij (vb.training)
 • badkledij en badschoenen
 • aangepast schoeisel
 • rolstoel en krukken (indien in bezit ervan)

U kunt kosteloos een rolwagen bekomen voor intern gebruik.
Wij raden u aan geen waardevolle voorwerpen en geen grote sommen geld mee te brengen naar ons ziekenhuis, wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal. U beschikt steeds over een kluis op uw kamer.

Welke zijn de kamertypes?

Tweepersoonskamer

tweepersoonskamer met douche en toilet

Individuele kamer

Alle éénpersoonskamers zijn uitgerust met badkamer met douche en toilet, kluis, koelkast, telefoon, radio, TV en internet
In deze kamers geniet u van de formule hotelservice.
De hotelservice omvat gevarieerde maaltijden- en drankenkeuze,  gratis en onbeperkt gebruik van het internet (via uw eigen laptop),  ter beschikkingstelling van badjas en handdoeken.
Optioneel (mits meerprijs) kan voor een kamer met frontaal zeezicht gekozen worden.

Hoe verloopt uw verblijf in het hospitaal ?

Het revalidatieziekenhuis BZIO streeft ernaar U in een zo aangenaam mogelijke sfeer te laten revalideren. Zijn ligging aan zee alsook de kwaliteitsvolle benadering dragen daartoe bij.

Bij uw opname wordt U, na een verkennend gesprek met de verpleegkundige, gezien door één van de artsen verantwoordelijk voor het toezicht tijdens uw hospitalisatie.
In de dagen volgend op uw opname zal een behandelingsprogramma worden uitgewerkt en gecoördineerd door de revalidatieartsen. 
De revalidatie is er op gericht om U zo vlug mogelijk te reïntegreren in het dagelijkse leven en U zoveel mogelijk zelfredzaamheid terug te geven.
Ons ziekenhuis beschikt over een uitgebreid revalidatieteam en infrastructuur.
Concreet betekent dit dat U gedurende de dag, afhankelijk van uw pathologie, intensief verschillende therapieën volgt, zoals:
hydrotherapie in het therapeutisch bad met verwarmd zeewater, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, psychomotoriek en neuropsychologische training, sociale readaptatie en diëtitiek.

Hoe garanderen wij de kwaliteit ?

Eén van de opdrachten van ons revalidatieziekenhuis is een kwalitatief hoogstaande, menselijke en eigentijdse zorgverlening te verstrekken.

Door op systematische wijze de kwaliteit te beheren kunnen wij :

 • Steeds beter aan de eisen van patiënten, familie, doorverwijzers en nazorgfaciliteiten voldoen;
 • De interne organisatie doeltreffender maken.

Het kwaliteitsmanagement is zodanig opgebouwd dat de mogelijkheid tot inspraak van patiënt, familie en bezoekers maximaal wordt benut om zoveel mogelijk onze zorg en dienstbetoon aan te passen aan de individuele noden van onze patiënten.

Door procesmatig onze werking te analyseren via de six sigma methodiek, slagen wij erin ons geleverd dienstbetoon kwalitatief te beheersen.

Vraag over facturatie ?

Het ziekenhuis hanteert een maandelijkse facturatie, om de kosten te spreiden en de factuur overzichtelijk te houden.
De factuur omvat 4 grote rubrieken :

 • Verblijfkosten
 • Farmaceutische kosten
 • Medische en paramedische honoraria
 • Diverse kosten

De factuur wordt naar u thuis gestuurd. Indien u langdurig in ons ziekenhuis verblijft wordt deze factuur op de kamer bezorgd.
Facturen kunnen via overschrijving maar ook contant of via bancontact aan de receptie worden betaald (zie algemene betalingsvoorwaarden).
Het voorschot dat u bij opname betaalde wordt verrekend met uw laatste onkostennota. Indien het saldo negatief is wordt het bedrag u teruggestort.

Hoe verloopt het ontslag uit het hospitaal ?

Het is de afdelingsarts die samen met de therapeuten de ontslagrichtdatum bepaalt. Deze datum is afhankelijk van de resultaten van de revalidatie. De concrete ontslagdatum regelt u dan met de hoofdverpleegkundige op de afdeling.
Na het beëindigen van uw verblijf in ons ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om ambulant uw therapie verder te zetten.

U bent een ambulante patiënt?

U kunt in het revalidatiecentrum een functioneel revalidatieprogramma volgen zonder gehospitaliseerd te zijn.

Revalidatiebehandeling als ambulante patiënt

Wat en voor wie?
U volgt een revalidatieprogramma binnen het revalidatiecentrum en staat zelf in voor uw verblijf of u woont binnen de regio. U komt zelfstandig of u organiseert zelf uw vervoer naar het ziekenhuis. Binnen het ziekenhuis staat u in voor uw interne verplaatsingen.
U dient dus de nodige zelfstandigheid te bezitten. Er is enkel ondersteuning voorzien door logistieke assistenten bij het therapeutisch bad om de nodige zorgen toe te dienen aan patiënten, die zich niet zelfstandig kunnen aan- en uitkleden na de hydrotherapie.
Hoe?
Vóór de aanvang van de therapie dient U eerst op raadpleging te komen bij één van onze revalidatieartsen.
U kunt op consultatie komen, nadat u een afspraak hebt vastgelegd via het medisch secretariaat op het telefoonnr. 059 55 92 13.
Wat meebrengen ?
Vóór u op consultatie komt bij de revalidatiearts,
gelieve u eerst aan te melden aan de receptie met uw identiteitskaart.

Voor de therapie : 

 • Badkledij en handdoeken
 • Badschoenen
 • Training of andere sportkledij

Betaling
Uw factuur wordt u toegestuurd de maand volgend op de behandeling.

Voor verdere informatie i.v.m. ambulante zorg of een afspraak bij de revalidatiearts:
Tel. medisch secretariaat : 059 55 92 13

Wat met mijn hospitalisatieverzekering?

Derde betalers regeling : hierbij wordt er GEEN voorschot gevraagd

 • DKV: na het tonen van de medicard bij opname, worden de documenten van DKV afgeprint, ondertekend door de patiënt en door ons doorgestuurd naar DKV. Let wel op dat je medicard overeenstemt met je kamerkeuze.
 • AG, AXA, Van Breda: deze maatschappijen kunnen de patiënt een derde betalers regeling voorzien in bepaalde omstandigheden. Hierbij dienen wij ten laatste de dag van de opname een document “ bevestigingsbrief toekenning van derde betaler” te ontvangen gericht naar ons ziekenhuis met vermelding van naam van de patiënt en kamertype waarvoor je verzekerd bent. De patiënt dient hiervoor het nodige te doen.
 • Europese Unie: hierbij moeten wij een document vanuit het “ Gemeenschappelijk Stelsel van Ziektekostenverzekering” ontvangen ten laatste de dag van opname gericht aan ons ziekenhuis. De patiënt dient hiervoor het nodige te doenGEEN derde betalersregeling : hierbij wordt er WEL een voorschot gevraagd

GEEN derde betalersregeling : hierbij wordt er WEL een voorschot gevraagd

 • DKV zonder medicard
 • Alle hospitalisatieverzekeringen afgesloten bij een mutualiteit
 • Alle verzekeringen aangesloten die werken met “ assurdcard” vb. Ethias
 • AG, AXA, Van Breda waarvoor er geen document van derde betaler kan voorgelegd worden
 • Alle verzekeringen waarvoor er wel een derde betalersregeling is voor een 2 pk, maar de patiënt heeft een 1 pk gekozen

Arbeidsongeval

 • Als de opname in ons ziekenhuis een gevolg is van een arbeidsongeval, dient de patiënt ons een document van de verzekeraar te bezorgen, die staaft het arbeidsongeval erkent is en dat wij vanuit ons ziekenhuis de facturen naar de verzekering mogen sturen. Let wel dat de verzekering van een arbeidsongeval enkel een 2 persoonskamer dekt.

Patiënten zonder Belgische mutualiteit

 • Indien wij niet in het bezit zijn van een derdebetalersregeling van een verzekering, zijn alle kosten ten laste vande patiënt en vragen wij om de 10 dagen een voorschot volgens kamerkeuze.

Rechtsverhoudingen zorgverleners

Algemene en geïndividualiseerde informatie inzake de rechtsverhoudingen tussen het BZIO en de beroepsbeoefenaars

In BZIO zijn verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam die niet allen hetzelfde juridisch statuut hebben. Het kan gaan om werknemers of om zelfstandige beroepsbeoefenaars. Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het BZIO en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn. 

Het BZIO is aansprakelijk voor beroepsbeoefenaars die werknemer zijn. Dit heeft tot gevolg dat u zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars dient te wenden tot het ziekenhuis of de ombudsdienst die als bemiddelaar optreedt.
Het BZIO/ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor zelfstandige beroepsbeoefenaars, voor zelfstandige dienstverleners, noch voor consulterende/toegelaten artsen.  Dit heeft tot gevolg dat u zich voor klachten over tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars dient te wenden tot de beroepsbeoefenaar zelf of de ombudsdienst die als bemiddelaar optreedt.

In onderstaande tabel vindt u de algemene informatie over de diverse categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam in BZIO, hun statuut en de vermelding of deze al dan niet vallen onder de aansprakelijkheid van het BZIO/ziekenhuis.

 

categorie (1)    statuut (2) Is het ziekenhuis aansprakelijk
voor deze categorie? (3)
Revalidatie- en afdelingsartsen Zelfstandigen Neen
Radiologen en andere consulterende
specialisten/toegelaten artsen
Zelfstandigen Neen
Kinesitherapeuten en logopedisten Zelfstandigen Neen
Verpleegkundigen, ergotherapeuten,
en ander zorgpersoneel
Werknemers Ja
Ziekenhuisapothekers en apotheekassistenten Werknemers Ja
Onderhouds- en ander ondersteunend personeel Werknemers Ja
Kapper, pedicure, orthesist, … Zelfstandigen Neen
Stagiairs Derden Neen
Derden (facilitaire onderaannemers) Derden Neen
Vrijwilligers Spec. statuut

Ja, enkel burgerrechtelijke
aansprakelijkheid volgens
decreet 3/4/2009

 

Kolom 1 omschrijft de categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 2 geeft het statuut aan van deze categorie van beroepsbeoefenaars (zelfstandigen, werknemers, spec statuut of geen rechtsverhouding met het ziekenhuis/derden).
Kolom 3 vermeldt of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de betreffende categorie.

In BZIO zijn werknemers, vrijwilligers en revalidatie- en afdelingsartsen verzekerd inzake aansprakelijkheid bij eenzelfde verzekeraar. Alle andere zelfstandige beroepsbeoefenaars hebben een eigen verzekering beroepsaansprakelijkheid ( in de meeste gevallen bij een andere verzekeraar).

Als u informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar werkzaam in BZIO, kan u deze informatie opvragen bij de ombudsdienst op 059 55 92 55 of ombudsdienst@bzio.be. Gelieve in uw verzoek uitdrukkelijk de naam en de functie van de betrokken beroepsbeoefenaar te vermelden. Het BZIO zal uw vraag doorzenden naar de individuele beroepsbeoefenaar.